20

Kamila Okrutny, What now?!

add Your note 
Lot description

Autor: Kamila Okrutny

Tytuł: "What now?!"

Wymiary89,5 x 128 cm

Technika: druk offsetowy

Auction
PET PORTRAIT
gavel
Date
20 December 2020
date_range
Start price
38 EUR
Hammer price
135 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
135 EUR
Overbid
353%
Views: 343 | Favourites: 5
Auction

Fundacja Przyjaciele Palucha

PET PORTRAIT
Date
20 December 2020
Lots bidding

All lots are listed to bid

An offer submitted 5 minutes before the end of the time will extend the bidding time of the lot for another 3 minutes minutes

Buyer's premium
0.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  100
  > 50
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ


prowadzonej z przeznaczeniem uzyskanych środków na wsparcie

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie


§ 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzenia licytacji (aukcji) charytatywnej prowadzonej z przeznaczeniem otrzymanych środków na rzecz Fundacji Przyjaciele Palucha wspierającej Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.

2. Organizatorem aukcji jest Fundacja Przyjaciele Palucha z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000861802, NIP 522-31-90-230 (dalej:

„Organizator”).

3. Przedmiotem aukcji są obrazy, grafiki i fotografie przeznaczone do licytacji przez darczyńców (dalej: „Przedmiot”, „Przedmioty”).

4. W aukcji wygrywa osoba, która w wyznaczonym czasie oraz zgodnie z niniejszym regulaminem zaoferuje najwyższą kwotę za wystawiony na aukcji Przedmiot.

5. Aukcje będą się odbywały za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej OneBid.


§ 2 Warunki uczestnictwa


1. Uczestnikiem aukcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

2. Uczestnictwo w aukcji osób prawnych i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej odbywa się za pośrednictwem osoby, która jest umocowana do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym do składania oświadczeń woli i dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w aukcji i nabywania wynikających z tego uczestnictwa praw oraz podejmowania związanych z tym uczestnictwem obowiązków.

3. Udział w aukcjach odbywa się w sposób jawny. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest rejestracja konta w serwisie OneBid.

4. Uczestnictwo w Aukcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.


§ 3 Przedmioty licytacji


1. Miejscem wystawiania Przedmiotów oferowanych do licytacji jest platforma OneBid, adres strony: https://www.onebid.pl

2. Przedmioty oferowane do licytacji będą wystawiane przez darczyńców za pośrednictwem Organizatora.

3. Przedmiot wystawiony na licytację będzie opisany w następujący sposób: zdjęcie oferowanego Przedmiotu, krótki opis Przedmiotu, cenę wywoławczą w walucie PLN, datę zakończenia licytacji, informację o kosztach wysyłki Przedmiotu.

4. W ramach jednej licytacji będą wystawione pojedyncze Przedmioty.

5. Przedmioty wystawione na licytację nie będą wycofywane z oferty.


§ 4 Przebieg Aukcji


1. Od momentu wystawienia Przedmiotu na aukcje zgodnie z § 3 rozpoczyna się możliwość zgłaszania ofert cenowych przez zainteresowanych. Aukcja trwa od dnia 12 grudnia 2020 r. od godz. 12.00 do dnia 20 grudnia 2020 r. do godz. 20.00.

2. Licytacja odbywa się w walucie PLN.

3. Kwotą, od której rozpoczynają się licytacje jest cena wywoławcza. Przedmioty licytowane są w górę, a każda kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum 1 zł.

4. Propozycje kwot licytacji należy zamieszczać w komentarzach pod postem dotyczącym danej aukcji, określając deklarowaną kwotę.

5. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowej ceny licytowanego przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta zgłoszona wcześniej.

6. Każda oferta cenowa zgłoszona przez uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.

7. Uczestnik, którego oferowana cena będzie najwyższa w momencie zakończenia aukcji, zostaje jej zwycięzcą. Organizator oznaczy w poście uczestnika, który zaproponował najwyższą kwotę w ramach danej aukcji.

8. Wyniki aukcji, a w tym wylicytowana cena, będą publikowane na platformie OneBid. Wyniki aukcji są wiążące i ostateczne.

9. Warunkiem wydania przedmiotu aukcji oraz przejścia jego własności na zwycięzcę aukcji jest uiszczenie deklarowanej kwoty, co powinno nastąpić w terminie 24 h od dnia zakończenia aukcji.

10. Wpłat za kupione w drodze licytacji Przedmioty należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora, zgodnie z następującymi danymi: Fundacja Przyjaciele Palucha z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa, nr rachunku bankowego: 16 1140 2004 0000 3502 8049 1238 tytuł wpłaty: dla schroniska na Paluchu

11. Po dokonaniu wpłaty należy o tym fakcie powiadomić Organizatora. W ramach powiadomienia należy podać imię i nazwisko/nazwę firmy oraz nazwę licytowanego Przedmiotu, a także załączyć potwierdzenie dokonanego przelewu.

12. W przypadku niedokonania przez zwycięzcę aukcji wpłaty w wyznaczonym terminie, Przedmiot zostaje wystawiony ponownie na aukcję bądź prawo do jego nabycia przechodzi na osobę, która zadeklarowała kolejną najwyższą kwotę podczas przeprowadzonej licytacji.

13. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, a także zezwala na jego publiczne ujawnienie przez Organizatora.

14. Każdy uczestnik aukcji może dokonywać dowolnej ilości zgłoszeń w ramach odbywających się licytacji na rzecz Organizatora.

15. Wydanie Przedmiotu licytacji następuje w drodze porozumienia pomiędzy kupującym a darczyńcą, za którego działa Organizator. Do porozumienia dochodzi w momencie powiadomienia o wpłacie zgodnie z powyższym ust. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieporozumienia powstałe na linii darczyńca – kupujący.

16. W przypadku odbioru osobistego Przedmiotu, jeżeli nie ustalono inaczej, odbiór ten powinien nastąpić w terminie 7 dni od dnia wpływu środków za wylicytowany Przedmiot na rachunek bankowy Organizatora. Przedmioty, które nie zostaną odebrane przez kupującego w tym czasie, mogą zostać ponownie wystawione na aukcję.

17. W przypadku wysyłki Przedmiotu, jeżeli nie ustalono inaczej, nastąpi ona w terminie 7 dni od dnia wpływu środków za wylicytowany przedmiot na rachunek bankowy Organizatora. Koszty przesyłki pokrywa zwycięzca licytacji.

18. Po zakończeniu aukcji i przekazaniu Przedmiotu zwycięzcy aukcji, Organizator usuwa post dotyczący przedmiotowej aukcji.


§ 5 Postanowienia końcowe


1. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator informuje, że Aukcja nie jest administrowana, ani stowarzyszona z portalem OneBid. Informacje podawane przez uczestników Aukcji są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi OneBid. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Aukcji przez Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane Przedmioty, w tym zakresie ewentualnych wad fizycznych lub prawnych. Organizator nie przewiduje składania reklamacji ani zwrotów zakupionych Przedmiotów.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.onebid.pl

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji aukcji z przyczyn technicznych lub niezależnych.

About the Auction
PET PORTRAIT to wernisaż oraz aukcja grafik, obrazów i fotografii, które swoją tematyką nawiązują (bezpośrednio lub pośrednio) do zwierząt domowych.  Na wydarzeniu pojawi się ponad 200 najróżniejszych prac z zakresu sztuk wizualnych. Całość zebranych funduszy zostanie przez nas przekazana na rzecz Fundacji Przyjaciele Palucha, wspomagając tym samym najbardziej potrzebujących podopiecznych Schroniska na Paluchu. 

Celem akcji PET PORTRAIT jest połączenie miłośników sztuki i zwierząt na wspólnej drodze ku pomocy zwierzętom przebywającym pod opieką Schroniska na Paluchu, z którym współpracujemy. Głównym problemem z jakim zmagają się schroniska są fundusze, które często nie są wystarczające, by zapewnić tak dużej liczbie zwierząt odpowiednie warunki bytu. Zjawisko to nasila się szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy to ze względu na warunki pogodowe, zwierzęta przechodzą najtrudniejsze w całym roku chwile. Według badań statystycznych polskie schroniska charakteryzują się wyższą śmiertelnością zwierząt niż większość europejskich placówek. Poprzez akcję PET PORTRAIT chcemy nie tylko przyczynić się do zlikwidowania problemu, ale także dołożyć naszą cegiełkę do poprawy losu bezdomnych zwierzaków.   
FAQ
About the Seller
Fundacja Przyjaciele Palucha
Contact
Fundacja Przyjaciele Palucha
room
ul. Paluch 2
02-147 Warszawa
phone
-
keyboard_arrow_up
+